Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BorgstellingsKredietMKB.nl

Borgstellingskrediet (BMKB) : "Extra zekerheid voor bancair bedrijfskrediet"

Algemene voorwaarden

Versie geldend vanaf
januari 2016
Plaats van deponering
Gouda


1. Toepasselijkheid

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden met "wij" en "ons" aangeduid de besloten vennootschap Qoppa Holding B.V. h.o.d.n. Starterskrediet Geld voor Startende Ondernemers® en Ondernemerskrediet Geld voor ZZP en MKB (KvK-nummer 24444245) en alle met Qoppa Holding B.V. verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie wij het recht heeft verleend om deze algemene voorwaarden te hanteren en worden met "afnemer" aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand komt.

 • 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Uitsluitend door ons schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn derhalve niet op onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

 • 1.3 De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Wij en de afnemer zullen onmiddellijk in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

2. Aanbod en overeenkomst

 • 2.1 Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Wij kunnen onze aanbiedingen herroepen, intrekken of wijzigen binnen 5 kalender­dagen na onze kennisneming van de aanvaarding van ons aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door onze verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte – algemene – informatie, binden ons niet.

 • 2.2 Onze aanbiedingen zijn gedurende 28 kalender­dagen na onze datering geldig, tenzij wij bij het aanbod een andere geldigheidsduur hebben vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door ons schriftelijk is verlengd.

 • 2.3 Als wij een aanbod hebben gedaan, komt een overeenkomst tussen ons en de afnemer eerst tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de afnemer van ons aanbod of door de uitvoering van een opdracht geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

 • 2.4 Als wij geen aanbod hebben gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de afnemer door ons. Uitsluitend onze schriftelijke aanvaarding van de opdracht respectievelijk onze factuur aan afnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoudt van de overeenkomst correct weer te geven.

 • 2.5 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat zowel wij als de afnemer die wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard.

 • 2.6 Wij hebben het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

 • 2.7 Wij behouden het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten als:

  1. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
  2. een tot het verlenen van – voorlopige – surseance van betaling aan de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
  3. een tot failliet­verklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
  4. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder ons is gelegd;
  5. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit tot stand is gekomen;
  6. één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen waardoor een wijziging in de zeggenschap is ontstaan;
  7. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer aan anderen is overgedragen.
 • 2.8 De afnemer is verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen.

 • 2.9 Wij zijn wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de artikel 2.7 bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd.

 • 2.10 Als de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij wij ten aanzien van die prestaties in verzuim zijn. De afnemer is in verband met door ons verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst, door ons gefactureerde bedragen na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

3. Levering en afname

 • 3.1 De levering van zaken en/of verrichten van onze diensten geschiedt op de plaats van onze onderneming en zal na uitsluitend op een andere plaats geschieden als dat schriftelijk is overeengekomen. Wij hebben het recht onze verplichtingen uit de overeenkomst in gedeelten na te komen.

 • 3.2 Termijnen die wij kenbaar hebben gemaakt zijn naar beste weten op basis van de aan ons bij het tot stand komen van de overeenkomst bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en nemen wij zoveel mogelijk in acht. Wij zijn door uitsluitend het overschrijden van de termijn niet in verzuim en de afnemer kan aan uitsluitend het overschreiden van een door ons kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen geldende alleen als deze in acht genomen kunnen worden zonder na het tot stand komen van de overeenkomst buiten onze macht ingetreden omstandigheden. Voor de afnemer ontstaat een betalings­verplichting op de dag die volgt op de dag dat wij onze leveringsverplichtingen zijn nagekomen.

 • 3.3 Wij verplichten ons de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van de door ons schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures.

 • 3.4 Wij verplichten de afnemer de te leveren zaken en/of te verrichten diensten op de overeengekomen termijn(en) af te nemen. Als wij geen (aantal) termijn(en) met afnemer zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht op ons eerste verzoek te leveren zaken en/of te verrichten diensten af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.3 bedoelde verplichtingen is de afnemer onmiddellijk in verzuim.

 • 3.5 Onverminderd artikel 7 zijn door of namens ons geleverde zaken en/of verrichte diensten voor risico van de afnemer met ingang van – het moment van – de levering c.q. verrichting respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om te leveren zaken en/of verrichte diensten af te nemen.

 • 3.6 Door of namens ons aan de afnemer geleverde zaken en/of voor de afnemer verrichte diensten, die door de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen daarna zonder bezwaar worden behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik wordt genomen, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

 • 3.7 Wij zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan ons geretourneerde zaken aan te nemen. Wanneer wij door de afnemer geretourneerde zaken aannemen, betekent dat niet dat wij de reden van het retourneren erkennen. Door de afnemer geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat wij de afnemer hiervoor hebben gecrediteerd. Als wij de geretourneerde zaken niet aannemen, is de afnemer verplicht onze in verband hiermee gemaakte kosten te vergoeden.

 • 3.8 Is tussen ons en de afnemer overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden? Dan hebben wij het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen, totdat de afnemer de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • 3.9 Wij zijn uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de afnemer op te volgen, als wij die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk hebben aanvaard en de aanwijzingen van de afnemer tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Wij zijn in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De afnemer is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan ons een door ons vast te stellen – aanvullende – vergoeding (op basis van onze tarieven) verschuldigd.

4. Gebruik van computerprogrammatuur

 • 4.1 Onverminderd artikel 8 heeft de afnemer het niet-exclusieve rechten krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte voortbrengselen – zoals onder meer computervoortbrengselen, teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologie, databank en documentatie – uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de overeenkomst te gebruiken voor het gebruik, waarvoor de voortbrengselen – zoals onder meer computervoortbrengselen, teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologie, databank en documentatie – door ons is ontwikkeld. Het gebruiksrecht van de afnemer omvat uitsluitend het recht de voortbrengselen – zoals onder meer computervoortbrengselen, teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologie, databank en documentatie – te laten en uit te voeren.

 • 4.2 Het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte voortbrengselen is niet vatvaar voor overdracht. De afnemer heeft noch het recht of daarnaast van de voortbrengselen beperkte rechten te vestigen.

 • 4.3 De afnemer is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte voortbrengselen alle – dragers van die – voortbrengselen aan ons af te geven.

 • 4.4 De afnemer heeft niet een recht op het afleveren of anderszins verstrekken van de broncode en technische documentatie van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte voortbrengselen.

 • 4.5 De afnemer zal zich onthouden van gebruik van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte voortbrengselen in strijd met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, onze instructies, rechten van derden, geldende regelgeving en de goede zeden. De afnemer zal zich in ieder geval onthouden aan:

  1. het gebruiken, toegang – proberen te – krijgen tot voortbrengselen, computersystemen en netwerken van anderen dan de afnemer;
  2. het wijzigen, verwijderen, onbruikbaar maken en aan derden verstrekken van gegevens van anderen dan de afnemer;
  3. het verkopen, verhuren, vervreemden, aan derden verstrekken van krachtens de overeenkomst verstrekte en/of voor de afnemer toegankelijke gegevens en voortbrengselen;
  4. het (trachten te) onderzoeken of testen van de beveiliging van krachtens de overeenkomst verstrekte en/of voor de afnemer toegankelijke voortbrengselen en computersysteem en netwerken van anderen dan de afnemer;
  5. het schenden van rechten van intellectuele eigendom van anderen dan de afnemer ten aanzien van krachten de overeenkomst verstrekte en/of voor de afnemer toegankelijke voortbrengselen en voorstrengelen van anderen dan de afnemer;
  6. het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen;
  7. het met de krachtens de overeenkomst verstrekte en/of voor de afnemer toegankelijke voortbrengselen schenden van rechten van anderen dan de afnemer;
  8. het aantasten van de werking van krachtens de overeenkomst verstrekte en/of voor de afnemer toegankelijke voortbrengselen en van de werking van computersystemen en netwerken van anderen dan de afnemer;
  9. de middels de module(s) verstreken of te verstrekken leads mogen niet aan derden worden doorverkocht en dienen voor eigen gebruik te worden gebezigd.
 • 4.6 Onverminderd artikel 2.7. hebben wij het recht bij handelen en nalaten van de afnemer in strijd met artikel 4.5. onmiddellijk te beëindigen en/of ongedaan te maken.

 • 4.7 Wij proberen technisch/functioneel onderhoud aan de computerprogrammatuur zo veel mogelijk buiten kantooruren en buiten werkdagen uit te voeren, omwille van een minimale onderbreking voor afnemer omtrent eventuele toegang tot deze computerprogrammatuur.

5. Prijs en betaling

 • 5.1 Wij maken standaard prijzen kenbaar exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Wij zijn alleen gebonden aan de prijzen die wij uitsluitend in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar hebben gemaakt. Aan deze prijzen kunnen anderen dan de bedoelde afnemer geen rechten ontlenen.

 • 5.2 Wij mogen overeengekomen prijzen en tarieven na afloop van de contractsperiode aanpassen op basis van:

  1. de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door ons te leveren zaken en/of te verrichten diensten;
  2. wisselkoersen;
  3. door de overheid opgelegde belastingopheffingen; en
  4. wijziging van de overeengekomen dienstverlening.
 • 5.3 Onze facturen – waaronder pro forma facturen – dienen in euro (€) te worden voldaan en in overeenstemming met de op onze factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Is er geen betalingstermijn vermeld? Dan dient de afnemer de factuur binnen 14 kalenderdagen na de verzendingsdatum te voldoen.

 • 5.4 Heeft de afnemer de verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn betaald? Dan is de afnemer onmiddellijk in verzuim. Over de openstaande vergoeding is afnemer vervolgens de wettelijke rente verschuldigd. Laat de afnemer het na om de verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering te betalen? Dan is de afnemer het bedrag van de door ons te maken en/of gemaakte kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan ons verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen: 15% van de hoofdsom plus de vertragingsrente, met een minimum van €500,- exclusief omzetbelasting.

 • 5.5 Heeft afnemer ons een machtigingsopdracht tot automatische zakelijke incasso gegeven? En blijkt dat afnemer om onterechte redenen een incasso storneert? Dan brengen wij per voorval € 15,- exclusief omzetbelasting in rekening. Deze kosten rekenen wij bovenop de kosten die onze bank direct aan ons doorbelast voor de betreffende stornering.

 • 5.6 Wij hebben het recht betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

 • 5.7 Wij staan de afnemer niet toe om zijn betalingsverplichtingen tegenover ons op te schorten en/of te verrekenen met onze verplichtingen tegenover die afnemer. De afnemer mag de overeenkomst ook niet geheel of ten dele met ons ontbinden, wanneer de afnemer in verzuim is.

 • 5.8 Als de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet volledig (of niet binnen de geldende termijn) nakomt, hebben wij het recht onze verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

 • 5.9 De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van ons te verzekeren en verzekerd te houden. Als de afnemer de voldoening van onze vorderingen desondanks onvoldoende verzekerd en/of verzekerd houdt, hebben wij het recht onze verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

 • 5.10 Op de volgende momenten mogen wij de tarieven die wij zijn overeengekomen met de afnemer aanpassen conform het CBS prijs­index­cijfer of een vergelijkbare index:

  1. halfjaarlijks per 1 januari of 1 juli;
  2. bij eerstvolgende verlenging van een contract met geldigheidsduur van een halfjaar of korter.

6. Wijzigen en meerwerk

 • 6.1 Als wij op verzoek of met voorafgaande toestemming van de afnemer buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden hebben verricht, is de afnemer ons een door ons op basis van onze tarieven vast te stellen aanvullende vergoeding verschuldigd. Wij zijn niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

 • 6.2 De afnemer aanvaard dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 6.1 het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

7. Voorbehoud van eigendom en rechten

 • 7.1 Alle door ons aan de afnemer geleverde zaken blijven onze eigendom, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 5.5 verschuldigde vergoedingen, volledig aan ons zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid is kennis te stellen.

 • 7.2 Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door ons steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan ons verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 4.5 verschuldigde vergoedingen, volledig aan ons zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden waaronder beoogde rechtverkrijgenden van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

 • 7.3 Voor de door ons geleverde vergankelijke producten en/of tijdsgebonden diensten, inclusief "leads" c.q. (zakelijke) contactgegevens van prospecten voor afnemer, waarvoor wij een bepaalde productie-, verwerkings- of afhandelingsverplichting (of hiervoor geschepte verwachting) zijn aangegaan met de lead, hebben wij het recht om het eigendom en de rechten op de betreffende producten, diensten en "leads" te herroepen bij afnemer, indien in alle redelijkheid gesteld kan worden dat afnemer de verplichting (of geschepte verwachting) met de lead binnen een daarvoor gebruikelijk termijn niet zelf is nagekomen of heeft kunnen nakomen.

8. Rechten van intellectuele eigendom

 • 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte voortbrengselen – zoals onder meer computervoortbrengselen, teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologie, databanken en documentatie – berusten uitsluitend bij ons en/of onze licentiegever(s). De afnemer zal de hiervoor in dit artikel 8.1 bedoelde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent de rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor in dit artikel 8.1 bedoelde voortbrengselen verwijderen/wijzigen.

 • 8.2 Door ons ten aanzien van de hiervoor in artikel 8.1 bedoelde voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten, omvatten uitsluitend de en de overeenkomst in deze algemene voorwaarden beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met onze rechten en/of die van onze licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door ons verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

 • 8.3 Krachten en/of in het kader van de overeenkomst door ons tot stand gebrachte, verstrekte voortbrengselen worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van ons en/of onze licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 11.1 (eerste zin) geldt. De afnemer zal aanduidingen in en/of op voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen/wijzigen.

 • 8.4 Wij mogen technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van krachten en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen. De afnemer zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.

 • 8.5 Onverminderd artikel 9 vrijwaren wij de afnemer voor vorderingen van derden op basis van de stelling dat de afnemer door gebruik van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ons tot stand gebrachte verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen, rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, als de afnemer ons ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt als en voor zover de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ons tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen door een ander dan ons is gewijzigd. De afnemer vrijwaart ons van vorderingen van anderen dan de afnemer op basis van de stelling dat wij door gebruik van door de afnemer verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten intellectuele eigendom van derden schendt. De afnemer zal alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van ons als haar eigen verbintenissen nakomen en ons alle uit die vordering voortvloeiende schade vergoeden.

 • 8.6 Als de hiervoor in artikel 8.5 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door ons onherroepelijk wordt erkend, stellen wij de afnemer in staat om de betrokken en/of toegankelijke voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Wij zijn in geen andere en/of verder strekkende zin aansprakelijkheid en/of verplicht de afnemer te vrijwaren.

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 • 9.1 Onze aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding zijn beperkt door de artikelen 9.1 tot en met 9.7. De artikelen 9.1 tot en met 9.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van onze gebaseerde vorderingen.

 • 9.2 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor door onze met opzet of onze grove schuld toe te rekenen tekortkomingen. Aan ons toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd:

  1. gedragingen van hulppersonen;
  2. gebruik van – ongeschikte – hulpzaken en tekortkomingen;, die voortvloeien uit het anders dan – correct – per post of per telefax verzenden van verklaringen en gegevens.
 • 9.3 Onze aansprakelijkheid ontstaat uitsluitend, nadat de afnemer ons onverwijld na de na de levering of bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en ons gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

 • 9.4 Een verplichting van ons tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot opgelegde heffingen. Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, word de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijzen, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. In geen geval zal de door ons verschuldigde vergoeding voor directe schade meer dan € 5.000,- bedragen. Wij zijn in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade – zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden. Een verplichting van ons tot het vergoeden van schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.

 • 9.5 De afnemer vrijwaart ons van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door ons geleverde zaken, gegevens en/of vermogensrechten en/of verrichte werkzaamheden. De afnemer vrijwaart ons van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de afnemer aan derden geleverde zaken, gegevens en/of vermogensrechten, die mede bestaan uit door ons aan de afnemer geleverde zaken en/of vermogensrechten, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door ons geleverde zaken en/of vermogensrechten.

 • 9.6 Als door onze werknemers en/of (andere) hulppersonen ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van ons en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer ons vrijwaart voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de afnemer van de artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de afnemer.

 • 9.7 De afnemer staat er voor in dat door ons te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De afnemer vrijwaart ons van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door ons verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden geschonden.

 • 9.8 Indien de afnemer zich wendt tot een tussenpersoon voor diensten zoals overbrenging, registratie of verwerking van een elektronisch bericht, dan is de afnemer verantwoordelijk voor de schade, die rechtstreeks voortvloeit uit het handelen of nalaten van deze tussenpersoon bij het verrichten van bedoelde diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een door haar en/of door de afnemer ingeschakelde tussenpersoon, bij het verrichten van bedoelde diensten.

 • 9.9 Eventuele schade aan afnemer als gevolg van onverwijld gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze computer­programmatuur ten tijde van al dan niet tijdig aangekondigde onderhoudswerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 4.7 zijn voor rekening van afnemer.

10. Overmacht

 • 10.1 Als wij door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Als wij door overmacht blijvend niet in staat zijn de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

  1. tekortkomingen van ons, onze toeleveranciers en/of (andere) hulp­personen;
  2. productie­storingen;
  3. werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers;
  4. overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
 • 10.2 Als wij door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de afnemer tegenover ons geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

11. Vertrouwelijke gegevens en non-concurrentie

 • 11.1 Wij en de afnemer staan er voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis (kunnen) nemen van door de ander verstrekte, van de ander betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende gegevens van vertrouwelijke aard. Gegevens worden in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn als die gegevens door ons respectievelijk de afnemer als zodanig zijn of worden aangeduid.

 • 11.2 De afnemer zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van ons geen werknemers en/of andere hulppersonen van ons in dienst nemen en zicht onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van ons, die betrokken zijn geweest bij – het uitvoeren van – de overeenkomst.

12. Algemene bepalingen

 • 12.1 Als rechtsgeldige verklaringen en rechtshandelingen in de schriftelijke vorm kunnen uitsluitend worden beschouwd correct per post, per telefax en/of per geavanceerde elektronische handtekening verzonden verklaringen en rechtshandelingen.

 • 12.2 De afnemer houdt ons op de hoogte van de juiste bedrijfsgegevens van de afnemer. Zodra de bedrijfsgegevens van afnemer wijzigen, stelt afnemer ons onmiddellijk schriftelijk in kennis van deze wijzigingen.

 • 12.3 Aanbiedingen van en overeenkomsten met ons worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

 • 12.4 De absoluut bevoegde rechter in Gouda (arrondissement Den Haag) heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit te overeenkomst voortvloeiende geschillen.

 • 12.5 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

 • 12.6 Hanteren wij een niet-Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden? En bestaan er verschillen tussen de Nederlandstalige versie en de niet-Nederlandstalige versie? Dan is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Over Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie die zich specialiseert in voordelige zakelijke leningen/kredieten voor startende en groeiende ZZP & MKB-ondernemers.

LogoBorgstellingskrediet (BMKB) maakt financieren mogelijk voor ondernemers, die voorheen dachten dat ze géén kans hadden op het verkrijgen van een bedrijfs­financiering. Met behulp van bancaire én alternatieve financieringen en subsidie/garantie­regelingen kunnen ondernemers toch een eigen bedrijf starten en laten groeien.

Laat je door ons landelijke team van bedrijfs­financierings­adviseurs begeleiden bij de correcte aanvraag van jouw zakelijk krediet. Laat je door ons informeren over de vele alternatieve financierings­mogelijkheden en interessante subsidie­regelingen die er zijn voor ondernemers in jouw regio.

Contact opnemen met Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende zakelijke adviesorganisatie voor Borgstellingskrediet (BMKB). Onze vakbekwame bedrijfsadviseurs komen graag bij je onderneming langs om jou te helpen aan een passende bedrijfsfinanciering met Borgstellingskrediet (BMKB).

Ook beantwoorden onze bedrijfsadviseurs graag al je ondernemersvragen, inclusief de beste financiering met de meeste overheidssubsidie.

Welke bedrijfsfinancieringen mogelijk?
Benieuwd naar een eerste indicatie van de financieringsmogelijkheden van je bedrijf? Scan dan hier je bedrijf(splannen) voor Starterskrediet. Mocht je al een bedrijf hebben, scan dan je onderneming op bedrijfsfinanciering. Je krijgt de uitslag van de scan (gratis) toegestuurd.
Bedrijfsadvies nodig?
Wil je weten hoe onze bedrijfsadviseurs jou kunnen adviseren en begeleiden in het financieren van je onderneming? Gebruik dan niet het algemene contactformulier maar vraag hier vrijblijvend bedrijfsadvies aan. Dan kunnen we je namelijk sneller en gerichter helpen.
Snel een financieringsofferte?
Mocht je al weten welke bedrijfsfinanciering je nodig hebt, vraag dan hier direct een financieringsofferte aan. Je krijgt dan van ons een voorstel inzake het regelen van de gevraagde bedrijfsfinanciering.
Informatie voor professionals (adviseurs/financiers)
Ga naar de pagina met informatie voor adviseurs, informatie voor financiers of informatie voor adverteerders voor instructies hoe ons het beste te contacteren.

Tip: Raadpleeg eerst onze self-service kennisbank met antwoord op veel gestelde vragen van klanten. Via deze kennisbank heb je namelijk het snelst een antwoord.

Voor alle overige vragen, klachten, terugbelverzoeken, suggesties en/of tips gelieve gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

BORGSTELLINGSKREDIET (BMKB) CONTACTVERZOEK INDIENEN
7.617× verstuurd

Onze Borgstellingskrediet (BMKB) specialist neemt contact met u op om uw vraag te beantwoorden.
Vraag/opmerking

:

:

:

:

Contact­gegevens

:

:

:

:

:

:

:

:
(toev. )Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
contact opnemen, vind bedrijfsfinancieringsadviseur